Informace pro subjekty údajů

Základní informace o zpracování osobních údajů pro zákonné zástupce MŠ

 

1. Úvodní informace

Vážení rodiče, 

naše škola, jako správce osobních údajů, si Vás tímto za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu  Nařízení  Evropského  parlamentu a  Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) dovoluje informovat o základních aspektech zpracování  osobních údajů,  která probíhají v  rámci  činnosti  organizace,  jakož také o Vašich právech jako subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění.

2. Důvody zpracování osobních údajů

V rámci činnosti organizace dochází ke zpracování osobních údajů: 

 • na základě právních předpisů 

– školní matriky podle § 28 školského zákona

– evidence úrazů dětí, žáků a studentů podle § 29 školského zákona

– údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka, kteří se účastní školy v přírodě nebo zotavovací akce podle      § 9 až § 11  zákona o ochraně veřejného zdraví

 • na základě souhlasu žáků, zákonných zástupců žáků

– seznamy, fotografie dětí, výtvarné práce na webových stránkách školy, ve školních publikacích, nástěnkách, Almanachu školy, výstavách a přehlídkách za účelem propagace školy

– emailové adresy zákonných zástupců

– číslo bankovního účtu zákonných zástupců pro účel školního stravování

– jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy a školní družiny

– účast na mimoškolních akcích a doprava na ně

3. Předávání osobních údajů

Osobní údaje mohou být pro zajištění stanovených účelů kromě organizace a jejich zaměstnanců  zpracovávané  také   jinými  osobami – zpracovateli (níže uvedenými), a to na základě smluv a právních předpisů o zpracování osobních údajů.

– OVRON (evidence dětí přijatých ke vzdělávání)

– OSPOD (podněty pro jednání)

– PPP, SPC (podklady dětí pro vyšetření)

– Policie ČR (hlášení trestných činů, neomluvená absence)

– SCIO (testování dětí)

4. Uchovávání osobních údajů

V souladu se zásadami GDPR jsou osobní údaje ve formě, které umožňují vaši identifikaci, uchovávány po dobu nezbytnou pro naplnění stanovených účelů v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech, smlouvách, vnitřních předpisech organizace nebo v uděleném souhlasu. Po naplnění účelu zpracování je zpracování osobních údajů ukončeno, nicméně dokumenty podléhající archivaci jsou nadále uchovávány pro archivační účely v souladu s příslušnými právními předpisy a spisovým a skartačním řádem organizace (k dispozici u vedení školy).

5. Práva žáků a zákonných zástupců

Jako subjekty údajů máte kromě obecného práva na informace o zpracování následující práva :

 • právo na opravu či doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů
 • právo na výmaz (právo být zapomenut), toto právo představuje povinnost organizace jako správce zlikvidovat Vaše osobní údaje:

– pokud  již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny

– neexistuje-li žádný další právní důvod pro jejich zpracování

– pokud byly osobní údaje zpracovány protiprávně

Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů.

 • právo na přístup k osobním údajům se rozumí oprávnění subjektu údajů získat na základě žádosti od správce informaci, zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud ano, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat
 • právo na přenositelnost osobních údajů; podstatou je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste organizaci poskytl/a a právo požadovat předání těchto údajů jinému správci
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů můžete na základě následujících právních důvodů:

– zpracování je nezbytné pro plnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci

– pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany

 • právo požadovat omezení zpracování osobních údajů máte v následujících případech:

– pokud popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby organizace mohla údaje ověřit

– vznesl/a jste námitku proti zpracování

– zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů

– organizace jako správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování

 • právo kdykoliv odvolat souhlas, jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v případech, kdy došlo k porušení zabezpečení a je pravděpodobné, že takový případ bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob
 • právo vznést stížnost, jestliže se domníváte, že zpracování  Vašich osobních údajů bylo porušeno GDPR; dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
 • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném rozhodování; toto právo zajišťuje subjektu údajů, že nebude předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování. Jde o zajištění, aby se o právních účincích nerozhodovalo automatizovanými postupy bez lidského vlivu

6. Uplatnění Vašich práv

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID: zwvcv8, e-mailem na adrese kosare@kosare.cz , osobně ve škole nebo  poštou  na  adrese V. Košaře 121/6, 700 30, Ostrava – Dubina.

V případě žádosti o uplatnění Vašich práv Vám bude informace o přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu však lze v případě potřeby a s ohledem na stížnost a počet žádostí prodloužit až o další dva měsíce.

Veškeré Vaše žádosti budou vyřizovány bezplatně, s výjimkou případů, kdy je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, např. proto, že se opakuje. V takovém případě může organizace za vyřízení žádosti přiměřený poplatek.

7. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec ve spolupráci s vedením školy vyřizuje žádosti zákonných zástupců žáků, včetně oprav, výmazu a vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je: 

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Lazarská 1718/3, Praha 1, PSČ 110 00

IČO: 271 12 331, Mgr. Tomáš Zacha, advokát, ev. Č. ČAK: 10038

e-mail: dpoostrava@konecna-zacha.com , tel. č. +420 221 990 455